BỘ MÁY TỔ CHỨC

Giới thiệu bộ máy tổ chức UBND xã Hưng Lộc - Thành phố Vinh

Đc. Hoàng Ngọc Căn

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Đc. Cao Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc

Đc. Lê Duy Thành

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc

Đc. Nguyễn Hữu Minh

Chủ tịch hội khuyến học

Đc. Nguyễn Đức Hưng

Bí thư đoàn xã Hưng Lộc

Đc. Uông Văn Đăng

Chủ tịch hội nông dân xã Hưng Lộc

Đc. Nguyễn Đình Cường

CC VP Thống kê

Đc. Nguyễn Thị Mỹ Dung

CC Chính sách

Đc. Lữ Thị Hồng Vinh

CC Kế Toán

Đc. Nguyễn Thị Mai

CC TPHT