Lễ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp 15- HDND xã

Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ Quốc xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã khoá XXI tiếp xúc với cử tri ở 8 cụm bầu cử chuẩn bị kỳ họp thứ 15 – HĐND xã.