UBBC XÃ HƯNG LỘC: Tập huấn nghiệp vụ kiểm phiếu

Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử

Xác định kiểm phiếu là nội dung quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ bầu cử: BCĐ, UBBC xã đã phổ biến nghiệp vụ kiểm phiếu đến toàn bộ lực lượng tham gia chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác bầu cử.

Đặc biết 10/10 Tổ bầu cử được hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ kiểm phiếu.