UBND XÃ HƯNG LỘC TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ngày 31/01/2023, UBND xã Hưng Lộc đã ban hành Công văn số 46/UBND-ĐC về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó,

Đối tượng lấy ý kiến:

 • Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã;
 • Các Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;
 • Cán bộ, công chức và Các Cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn.

Nội dung lấy ý kiến:

 • Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung
  và kỹ thuật trình bày văn bản;
 • Trong đó, lấy ý kiến về một số nội dung trọng tâm của dự thảo Luật,
  gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi
  thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất,
  chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các
  thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính,
  giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm
  soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.
 • Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến có quyền
  lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp theo quy định của Luật Đất đai.

Hình thức lấy ý kiến:

 • Phổ biến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) qua phương tiện thông tin đại
  chúng; hệ thống thông tin truyền thanh như loa, đài;
 • Tổ chức hội nghị, để các tổ chức, tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tiếp
  cận nội dung dự thảo và tham gia ý kiến;
 • Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản đến gửi đến cơ quan gửi đến cơ quan,
  đơn vị được phân công dưới đây.
  Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì
  thư không phải dán tem, ngoài phong bì ghi:Nội dung tham gia Luật Đất đai
  (sửa đổi) gửi về địa chỉ cơ quan tiếp nhận.
  *) Thời gian lấy ý kiến:
 • Thực hiện lấy ý kiến các tổ chức, nhân dân đến hết ngày 20/02/2023;
 • Tổng hợp, gửi kết quả lấy ý kiến nhân dân về UBND thành phố Vinh
  trước ngày 20/02/2023.